מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   חוק ההודעה לעובד
לחץ להגדלה
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002 קובע כי על המעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. יצויין כי הועדה זו איננה הסכם. עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 26/10/08 09:24

חוק ההודעה לעובד

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002 קובע כי על המעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. יצויין כי הועדה זו איננה הסכם. עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

לגבי עובד שהחל בעבודה לפני 21.6.2002 , חלה על המעביד חובה למסור הודעה בתוך 30 ימים מיום שדרש זאת העובד בכתב.

על ההודעה שמוסר המעביד לעובד להכיל את הפרטים הבאים:

 • זהות המעביד וזהות העובד;

 • תאריך תחילת העבודה;

 • תיאור עיקרי התפקיד של העובד;

 • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר;

 • הבסיס שלפיו משולם השכר (משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שעה, שכר תוצרת או שכר קיבולת);

 • אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף, יצויין הדבר ושיעור התשלום בדרך זו בהודעה;

 • אורכו של יום העבודה הרגיל שבו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל של העובד;

 • יום המנוחה השבועי של העובד;

 • סוגי התשלומים האמורים להיות מוטלים על המעביד ומנוכים משכר העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד וכן פירוט הגופים שאליהן המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים.

 

עוד קובע החוק כי במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה, על המעביד למסור על כך הודעה לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי. החוק קובע כי אין חובה למסור הודעה על שינוי במקרים הבאים:

 • כאשר השינוי נובע משינוי בדין; כאשר השינוי הוא עדכון שכר מכוח הדין או מכוח הסכם;

 • כאשר השינוי מופיע בתלוש השכר של העובד;

החוק קובע כי מעביד אשר לא ימלא אחר הוראות חוק זה צפוי לקנס מינהלי בגובה 1000 ₪ לכל עבירה ( 2000 ₪ אם המעביד הוא תאגיד) בתוספת 20 ₪ לכל יום בו נמשכת העבירה ( 40 ₪ אם המעביד הוא תאגיד). כמו כן, בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום על עבירה לפי החוק, כאשר העונש המירבי במקרה זה עומד על 12,900 ₪ לכל עבירה.

תרומת החוק להגנה על העובד ביחסי העבודה עם מעסיקו מעוגנת בשתי נקודות עיקריות: ראשית, החוק מטיל על מעסיקים את חובת השקיפות, שכן עליהם לחתום על הודעה המפרטת באופן מדוייק את תנאי העבודה של העובד ואת תיאור התפקיד, דבר שעשוי להקשות על מעשי הונאה בהמשך. שנית, החוק מאפשר להעביר למעביד את נטל ההוכחה בעניין תנאי העבודה, היות ומעביד שלא נתן הודעה כחוק, הוא שנושא בנטל הוכחת התנאים ולכך נודעת חשיבות בהליכים משפטיים אם וכאשר נוצר צורך כזה.

ממצאי בדיקה שערכה האגודה לזכויות האזרח בישראל כארבע שנים מאז כניסתו של החוק לתוקף, מראים כי הוא עדיין מיושם באופן חלקי, וכי מעבידים שלא מסרו לעובדיהם חוזה בכתב לפני חקיקת החוק, אינם עושים זאת אף כיום.

עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם מכוח החוק, ומעסיקים מתעלמים ממנו באופן מכוון. עוד נמצא כי גם כשהחוק מקוים, לא תמיד הוא מקויים במלואו (ההודעה אינה מכילה את כל הפרטים שאמורה להכיל מכוח החוק).

 

משרד התמ"ת

- www.tamas.gov.il

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net