לימודים
Skip Navigation Links.
לימודים וקורסים
הסמכת מדריכי ספורט
arrow blue מכללות ומוסדות לימוד
קורסים למנהלים
arrow blue קורסים מקצועיים
קריירה לשרותך
arrow blue רפואה אלטרנטיבית
מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   תנאי שימוש
  דף חדש 1

מדיניות פרטית / תקנון

כללי: אתר
 ALLCAREERSהנמצאת בבעלות פרטית מציע לגולשים ברשת האינטרנט מידע שימושי מהארץ ומהעולם, הכולל מידע בסיס, נתונים, תוכן, חדשות מתחומים שונים וגרפיקה, השימוש והגלישה באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר  ALLCAREERSמעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

תנאי השימוש במידע: מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר
 ALLCAREERSבהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

אחריות מוגבלת: האתר
 ALLCAREERSמוצע למשתמשים (as is) והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתו ו/או להתאמת המידע לצרכיך ו/או למטרותיך.
החברה אינה אחראית לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בשירות. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את החברה המפעילה את אתר
 ALLCAREERSאו מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה., וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה.

ספקי המידע והחברה אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו. המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע והחברה מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
המידע המתפרסם באתר
 ALLCAREERSוכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותך.

המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה לא תשא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך.
החברה וספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

החברה אשר מחזיקה באתר  ALLCAREERSאינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה.

בעלות: למשתמש לא יהיו כל זכיות על בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר
 ALLCAREERSהסכם זה הוא השראה בלבד להשתמש באתר. זכיות הבעלות באתר, כולל כל הזכיות הקניין הרוחני יוותרו ויוחזקו בכל עת בבעלות החברה.

שינויים / שינויים במדיניות פרטית: החברה אשר מחזיקה באתר
 ALLCAREERSשומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי אחריות מצידה.לרבות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.

קישורים / מצביעים: האתר
 ALLCAREERSמכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרונים אל מקורות המידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות. במפורש או בעקיפין, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

קניין רוחני / זכויות יוצרים: זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותוכנות הם רכוש החברה. הינך מתחייב בזאת שלא לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, הינך מתחייב, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא וכן לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

סיום ההתקשרות בין הצדדים: החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר
 ALLCAREERSבאופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכפוף לכך שלא תחויב בתשלום דמי המנוי או ע"י מפרסמים כלשהם מיום הפסקת הפעילות באתר באופן קבוע. החברה רשאית לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

תנאים נוספים: החברה בעלת אתר
 ALLCAREERSהנמצאת בבעלות פרטית שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.
מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה .

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר
 ALLCAREERSהינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות. תזכורת: החברה / האתר /  ALLCAREERSהנמצאת בבעלות פרטית יוצאת מכל אחריות הכל כולל הכל.

קראתי את התקנון האתר
 ALLCAREERSהנמצאת בבעלות פרטית , הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור.

 

עדכון אחרון: 19/02/2008

 

 

© Copyright 2007. All Rights Reserved. מטפלת לימודים לימודי תעודה פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net